Start Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja

Oferta programowa

            OFERTA EDUKACYJNA
   na rok szkolny 2017/2018

folder - strona1
folder - strona 2


Dla absolwentów gimnazjum:

 

A. Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)

a)      społeczno-prawne

b)      farmaceutyczno-medyczne

c)      turystyczno-krajoznawcze

d)     dziennikarskie

B. Technikum (4-letnie)

 a)     technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 b)     technik pojazdów samochodowych

 c)     technik budownictwa

 d)   technik logistyk

 e)   technik obsługi turystycznej

 

C. Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia)

a)        mechanik pojazdów samochodowych

b)       wielozawodowa kształcąca w zawodach:

elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, kucharz, fryzjer, piekarz, elektryk, cukiernik, krawiec, blacharz samochodowy, sprzedawca, rolnik, ślusarz, wędliniarz, stolarz, kamieniarz, blacharz, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  2017/2018
 
 

 

Zasady rekrutacji

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę sumę punktów uzyskanych z egzaminu   

    gimnazjalnego oraz liczbę punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum,

    a także inne osiągnięcia kandydatów.

2.  Sposób przeliczania osiągnięć edukacyjnych kandydata do oddziałów klasy pierwszej

    trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego

     i czteroletniego Technikum na punkty.

    Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech

    wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzane

     go w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć

     kandydatów:

    200 punktów - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu

     rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych

     obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego

     w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane

     na świadectwie), w tym:

     100 punktów - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany

     w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali

     procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,

      matematyki, przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, języka  obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

     - należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik

       0,2  (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik- 70%, 70*0,2=14 punktów w rekrutacji),

     100 punktów- liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie

     ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązujących zajęć edukacyjnych

     wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie

     ukończenia gimnazjum:

 

     Sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązujących

 

     zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły(matematyka, język obcy

 
     nowożytny, informatyka):
    18 pkt. – stopień: celujący
    14 pkt. – stopień: bardzo dobry
    10 pkt. – stopień: dobry
     6 pkt. – stopień: dostateczny
     2 pkt. – stopień: dopuszczający

 

     Sposób przeliczania na punkty osiągnięć kandydata, wymienionych na świadectwie

 
     ukończenia gimnazjum:

    13 punktów – liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego

     program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej

     jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu

     wojewódzkim, lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez

     kuratora oświaty – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały            

     w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku      

     w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

    (DZ. U. nr 13, poz. 125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów,

     3 punkty – liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane 

     zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych

     przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez

     inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których

     kandydat brał udział,

     2 punkty – liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane

     zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych

     przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez

     inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których

     kandydat brał udział,

     2 punkty – liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza

     w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

     2 punkty – liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

     do 6 punktów – liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc

     po przecinku, uzyskaną z obowiązujących zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć

     edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub

     etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć

     nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

 

 

    Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe

 
 
    stopni:

   6 pkt. – stopień: celujący

   5 pkt. – stopień: bardzo dobry

   4 pkt. – stopień: dobry

   3 pkt. – stopień: dostateczny

   2 pkt. – stopień: dopuszczający 

2a. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu

      przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans

      edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę punktów uzyskaną za:

1)      oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,

2)       inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

3)       średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki mnoży się razy dwa.

  2b. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzanego

       w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów  uzależnioną od oceny       na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy: język polski,  matematyka, język obcy nowożytny)

       20 punktów – stopień celujący

       16 punktów – stopień bardzo dobry

       12 punktów – stopień dobry

       8 punktów – stopień dostateczny

       4 punkty – stopień dopuszczający.

       uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotyczy:

          historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i chemii)

       20 punktów – średnia ocen 5,51 – 6,0

       16 punktów – średnia ocen 4,51 – 5,50

       12 punktów – średnia ocen 3,51 – 4,50

       8 punktów – średnia ocen 2,51 – 3,50
       4 punkty – średnia ocen 2,00 – 2,50.

      3.      Powyższe zasady nie dotyczą laureatów konkursów przedmiotowych, którzy

            przyjmowani  są w pierwszej kolejności poza powyższymi kryteriami.

      4.      Do wybranych oddziałów kandydaci przyjmowani są według uzyskanych punktów.

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych
miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;


5a. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6.    Szczegółowy regulamin rekrutacji jest co roku podawany do publicznej wiadomości.

7.    Uczniowie mogą być przyjmowani z innych szkół do oddziałów w trakcie roku

       szkolnego. Procedura przyjmowania uczniów przedstawia się następująco:

1)    uczeń, jeśli jest pełnoletni lub jego rodzice lub prawni opiekunowie składają podanie do Dyrektora Zespołu Szkół, motywując powody zmiany szkoły;

2)    do podania musi być dołączony dokument potwierdzający oceny uzyskane przez ucznia podczas ostatniej klasyfikacji śródrocznej lub rocznej – kopia świadectwa   lub odpis z arkusza ocen potwierdzony pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem Dyrektora; decyzję w sprawie przyjęcia ucznia podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół .